ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สพป.นม.7
247
SMISS
โรงเรียน
ที่ตั้ง
ชั้นที่สอน
ประเภท
กลุ่ม
สังกัด
ผู้บริหาร
โทร.ผู้ริหาร
โทรโรงเรียน
201
32431245 บ้านลุงตามัน 2 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายบรรจบ ระบือสันเทียะ 08 - 6876 - 5856
202
32431245 บ้านสำพะเนียง 3 สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.6
3
1
1
นายอำนวย ดงนอก 089-8491069 044 - 485 - 040
203
32431245 บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) 2 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
4
1
นายทองแท่ง มาแสวง 08 - 6876 - 7378
204
32431245 บ้านใหม่ฉมวก 16 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
9
1
นายสถาพร เรืองรัตน์ 081-0697284
205
32431245 บ้านใหม่ปฎิรูป 12 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
12
1
นายเดชา มีศิลป์ 08 - 1725 - 0412
206
32431245 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.6
3
6
1
นายปณิพล นานา 08 - 1977-0117 044-964708
207
32431245 พิกุลทอง 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
10
1
นายเพชร กล้าหาญ 08 - 1393 - 3429 044 - 477 - 012
208
32431245 พิมายสามัคคี 1 16 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายสุวิช จูมวรรณา 044 -249349
209
32431245 มะค่าสามัคคี 12 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
7
1
นายประสงค์ การค้า 08 - 1966 - 0703
210
32431245 เมืองจากวิทยา 6 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
5
1
นายสานิตย์ ถนอมกลาง 08 - 1264 - 2808 044 - 467 - 292
211
32431245 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 2 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
4
1
นายวีรเดช จันทนุกูล 08 - 1725 - 6159 044 - 754 - 696
212
32431245 รวมมิตรพัฒนา 2 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
4
1
นายธัชพล อ่อนสุวรรณ 08 - 9846 - 7414 044 - 754 - 800
213
32431245 ราษฎร์สโมสร 1 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.6
3
8
1
นายทวี ศรีสวัสดิ์ 08 - 1068 - 8470 044 - 249 - 373
214
32431245 วังหินประชาสรรค์ 4 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.3
3
1
1
นายยัน ปราสัย 08 - 1063 - 9764 044 - 329 - 386
215
32431245 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 15 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.6
3
12
1
นายวาทิน แก้วไธสง 08 - 7244 - 3938
216
32431245 วัดโชติการาม 8 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
10
1
นายธนัชกิต อินทร์นอก 08 - 9844 - 1325 044 - 754 - 417
217
32431245 วัดบ้านโคกหนองแวง 2 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.6
3
1
1
นายโสรัตน์ ศรีนอก 08 - 1977 - 5895
218
32431245 วัดบ้านตำแย 3 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
2
1
นายอารมณ์ วัดไธสง 08 - 1730 - 4899 044 - 754 -971
219
32431245 วัดบ้านทุ่งสว่าง 2 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.6
3
3
1
นายสุนทร ไพรงาม 08 - 1669 - 0906 044 - 754 - 714
220
32431245 วัดบ้านหนองคึม 9 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
3
1
นายบุญเลิศ สมน้อย 08- 1879 - 9484
221
32431245 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 4 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
4
1
044 - 430 - 242
222
32431245 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 5 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
12
1
นายวาทิน แก้วไธสง 08 - 72443938
223
32431245 วัดสองพี่น้อง 4 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
11
1
นายอนุพงษ์ วงษ์ธนา 08 - 6460 - 8544
224
32431245 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 8 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
4
1
นายมนตรี วงศ์พระราม 08 - 1878 - 7933
225
32431245 หนองมะเขือ 22 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
6
1
นายสวัสดิ์ พันธุ์อินทร์ 08 - 1070 - 5534
226
32431245 ห้วยบงวิทยา 11 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
10
1
นายกอบกุล พิมพ์ขนิษฐ์ 08 - 1393 - 3497
227
32431245 อนุบาลชุมพวงวิทยา 1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
10
1
นายศิวัช กมล 08 3124 6905 044 - 477 - 383
228
32431245 กระเบื้องนอกพิทยาคม 12 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270
ม.1-ม.6
4
5
1
นายพิษณุ คุณชื่น 08 - 7243 - 3666 044 - 249 - 106
229
32431245 ชุมพวงศึกษา 1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
ม.1-ม.6
4
10
1
นายเอกฉัตร จอดนอก 089 - 4860900 044 - 477233
230
32431245 นิคมพิมายศึกษา 8 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
ม.1-ม.6
4
9
1
นายโกเมศ หอยมุกข์ 08 - 9585 - 3638 044 - 928 - 101
231
32431245 พิมายดำรงวิทยาคม 1 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
ม.1-ม.6
4
8
1
ว่าที่ รท. สวาท สารกาญจน์ 08 - 1955 - 7750 044 - 249 - 178
232
32431245 พิมายวิทยา 1 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
ม.1-ม.6
4
7
1
นายประจักษ์ ธีรพงศธร 08 - 9946 - 5741 044 - 471282 ต่อ 13&15
233
32431245 ภู่วิทยา 4 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360
ม.1-ม.6
4
1
1
นางพิกุล ดีวงศา 08 - 1768 - 7415 044 - 475 - 069
234
32431245 มิตรภาพวิทยา 1 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 30360
ม.1-ม.6
4
1
1
นายวิทยา ดวงใจ 044 - 469 - 111
235
32431245 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 1 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
ม.1-ม.6
4
6
1
นายบุญชิด จันทร์พรม 08 - 7247 - 5194 044 - 249 - 186
236
32431245 หันห้วยทรายพิทยาคม 8 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180
ม.1-ม.6
4
4
1
นายวีรพงษ์ จันทนุกูล 08 - 9717 - 2091 044 - 469 - 156
237
32431245 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) 100 ม.13 ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
13
2
นายสุพรหมเมธ เเถวโสภา 0883393609,0807407701 044-489364
238
32431245 ดงเค็งศึกษา ประทาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นายลำพูน พลพิทักษ์ 08-1760-1922 044-479388
239
32431245 พิทักษ์ภูเบนทร์ 3 พิมาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นายภูเบนทร์ บุญยานุเคราะห์ 08-9285-6541 044-287443
240
32431245 อนุบาลแก้วตา พิมาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นางสถาพร ดาทอง 044-481059
241
32431245 อนุบาลจินดา ประทาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นางสุจินดา ภิมุขมาตยา 08-9847-1928 044-479215
242
32431245 อนุบาลบำรุงการ พิมาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นางสุภักดิ์ บำรุงการ 08-1709-1416 044-481833
243
32431245 อนุบาลประภารัตน์ พิมาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นางประทุม ช่ำชอง 08-1718-2291 044-471184
244
32431245 อนุบาลพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นางสาวคณาลักษณ์ ห่อไธสง 08-9849-8370 044-200657
245
32431245 อนุบาลอนันตะ ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-อ.3
3
13
2
นายอนันต์ สุดขำ 08-1879-5356 044-487332
246
32431245 อุดมวิทยานุสรณ์ ประทาย นครราชสีมา 30270
ป.1-ม.3
3
13
2
นางคมขำ ฟองนาน 08-1548-7736 044-479111
247
32431245 compare cialis levitra viagra xHqdfNduhGgHQiDo
http://www.perlfoundation.org/
0
0
572
compare cialis levitra viagra http://www.perlfoundation.org/data/workspaces/perl 55206639825
Records 201 to 247 of 247
ไไไ
phitsanulok2/nma7_masschool