ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สพป.นม.7
247
SMISS
โรงเรียน
ที่ตั้ง
ชั้นที่สอน
ประเภท
กลุ่ม
สังกัด
ผู้บริหาร
โทร.ผู้ริหาร
โทรโรงเรียน
151
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 13 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายประเสริฐ หมีทอง 08 - 1967 - 8769 044 - 479 - 255
152
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 12 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายบุญธรรม ยมนัตถ์ 08 - 1579 - 4978 -
153
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 11 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์
154
32431245 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1111 หมู่ที่ 17 บ้านพรมทัต ถนนสุริยาอุทัย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายวีระเดช เชื้อไชย 08 - 1725 - 5799 044 - 471987
155
32431245 อรพิมวิทยา 5 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นางอรุณรัตน์ เทียมไธสง 08 - 1967 - 3625 044 - 430 - 271
156
32431245 อัมพวันวิทยา 5 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นางขันธมาศ หลวงเพชร
157
32431245 อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) 11 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
นายประกอบ บดสันเทียะ 08 - 1790 - 6548 044-430492
158
32431245 jsyomqp 2 รขยนยนยตร™ร ยชร˜รยพร‡ยง ยนยครƒรƒร’ยชรŠร•รร’ 30270
ร.1-ร.3
3
11
1
jsyomqp TydhTvVyg SDrGkAtyVM
159
32431245 คมเพชรวิทยาคาร 3 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
4
1
นายเอกพล เหล่าพิทักษ์โยธิน 08 - 6247 - 2950 044 - 430 - 002
160
32431245 จารย์ตำรา 5 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
7
1
นายพิษณุ ดิเรกกุล 08 - 5205 - 6190 044 - 430 - 403
161
32431245 ช่องแมวพิทยา 2 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
2
1
นายเกรียง ไผ่โสภา 08 - 1760 - 6317 044 - 430 - 538
162
32431245 ชุมชนโนนแดง 15 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.3
3
1
1
นายอุดม แข็งขัน 08 - 1725 - 0554 044 - 475056
163
32431245 ชุมชนบ้านหนองจิก 6 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายแสวง เชยโพธิ์
164
32431245 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 2 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
6
1
นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ 08-5496-7966
165
32431245 ดอนมัน 9 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.6
3
2
1
นายวิชัย จันทพรม 08 - 1547 - 9690 044 - 430 - 368
166
32431245 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 5 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
3
1
นายกุลศักดิ์ นนตานอก 08 - 9849 - 6474 044 - 489 - 532
167
32431245 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 15 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
7
1
นายวิวัฒน์ มาลาศรี
168
32431245 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 17 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
10
1
นายสุรพล ชัยวงษ์ 08 - 1790 - 5769
169
32431245 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 หมู่ที่ 6 ถนนสายตรี กม.6 บ้านหนองระเวียง หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
9
1
นายผิน สดกลาง 08 - 1955 - 7931
170
32431245 บ้านกระทุ่มราย หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
3
1
นายพงษ์มิตร สิทธิ์นอก 08 - 1718 - 8963 044 - 489 - 061
171
32431245 บ้านกระเบื้องใหญ่ บ้านวัด หมู่ที่ 8 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
7
1
นายทองเบิ้ม มีชำนาญ 08 - 1725 - 5058 044 - 471 - 473
172
32431245 บ้านกล้วย 7 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายอาณัชร์ ศรีทอง 044 - 249625
173
32431245 บ้านขุยวิทยา 5 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
6
1
นายบุณยสิทธิ์ แสงทอง 08 - 3126 - 0099 044 - 762 - 001
174
32431245 บ้านเขว้าวิทยา 3 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
3
1
นายสุนทร ไพรงาม 08 - 3364 - 3195 044 - 754 - 695
175
32431245 บ้านครบุรีศึกษา 1 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
5
1
นายสมบัติ วรรณา 08 - 7247 - 9572
176
32431245 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 12 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายทองสุข เพ็งไธสง 08 - 1966 - 614
177
30070117 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 6 หมู่ 10 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
7
1
นายปราการ มานะงาน 08 - 9845 - 0825 044 - 481 - 151
178
32431245 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 9 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
12
1
นายเหรียญชัย ภูช่างทอง 08 - 1725 - 0785 044 - 430 - 319
179
32431245 บ้านดงประชานุกูล 1 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นางบุณยะวีร์ เลิศสวพัชร์ 086-2496363 044-966066
180
32431245 บ้านดงหลบ 7 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
6
1
นายวันดนัย ค้าของ
181
32431245 บ้านดอนเขว้า 2 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
7
1
นางวันเพ็ญ ทิพยพงศธร 08 - 1282 - 5168
182
32431245 บ้านดอนตัดเรือ 6 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.3
3
1
1
นายชัยวัฒน์ เลิศนา 08 - 1999 - 4656 044 - 475249
183
32431245 บ้านดอนยาว 1 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.3
3
1
1
นายอดุลย์ ศรีบุณยมาลา 087-2490238
184
32431245 บ้านตลาดไทร 6 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
3
1
นายวิโรจน์ เรืองเรื่อ 08 -9790 - 6407 044 - 980 - 211
185
32431245 บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 3 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายสมชาย ผ่องสูงเนิน 08 - 9846 - 6540 044-401-575
186
32431245 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 9 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
5
1
นายวิชิต วงศ์คำจันทร์ 08 - 7257 - 8752 044 - 430 - 268
187
32431245 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 7 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
9
1
นายบุญชู นมัสการ 08 - 1064 - 0535
188
32431245 บ้านโนนโชงโลง 2 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นายทรงพจน์ แสงสุบิน 08 - 9286 - 8405
189
32431245 บ้านโนนยอ 6 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.6
3
10
1
นายศิวัช กมล 08 - 9719 - 2923
190
32431245 บ้านโนนรัง 1 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.6
3
12
1
นายประมวล ผาสุก 08 - 3966 - 6226
191
32431245 บ้านโนนสูง 10 นางรำ ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ม.3
3
3
1
นายสุริยา สุวรรณศักดิ์ 08 - 9864 - 3707
192
32431245 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
5
1
นายทิน เลาะครบุรี 08 - 5775 - 7167
193
32431245 บ้านประสุข 13 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.6
3
10
1
นายไพบูลย์ รถเพ็ชร 08 - 1977 - 0459
194
32431245 บ้านป่าตะแบง 8 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ม.3
3
1
1
นายถวิล รัตนพร 08 - 6253 - 3218 044 - 430661
195
32431245 บ้านพะงาดวิทยา 2 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
11
1
นายสังคม เพียงพานิช 08 - 1600 - 6426 044 - 751169
196
32431245 บ้านไพล 1 ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
6
1
นายสุเวช เจียมใจ 08 - 6241 - 7485
197
32431245 บ้านมะกอก 8 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ม.3
3
8
1
นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 08 - 1266 - 9294
198
32431245 บ้านยางวิทยา 2 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
10
1
นายสัญชัย ขวัญมา 08 - 1790 - 5612 044 - 477019
199
32431245 บ้านละโว้ 3 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.6
3
10
1
นายชั้น สุขทั่ว 081-6008947
200
32431245 บ้านละหานสามัคคี 6 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ม.3
3
5
1
นายกิตติชัย เยี่ยมไธสง 08 - 9580 - 3053 044 - 762 - 011
Records 151 to 200 of 247
ไไไ
phitsanulok2/nma7_masschool