ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สพป.นม.7
247
SMISS
โรงเรียน
ที่ตั้ง
ชั้นที่สอน
ประเภท
กลุ่ม
สังกัด
ผู้บริหาร
โทร.ผู้ริหาร
โทรโรงเรียน
101
32431245 บ้านหนองแสง 3 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายทองพูน ชำนาญสิงห์ 08 - 9802 - 0201 044 - 430370
102
32431245 บ้านหนองโสน 11 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายอภิวัฒน์ ชนะชัย 08 - 9583 - 1904
103
32431245 บ้านหนองหญ้าขาว 5 สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายวริทธิ์พล พลสม 08 - 1185 - 8345 044 - 430 - 194
104
32431245 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 11 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายปิยะ ประกอบผล 08 - 6250 - 4680
105
32431245 บ้านหนองห่าง 9 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
พ.อ.อ. กฤชพล พรมลี 044 - 754 - 799
106
32431245 บ้านหวายโนนโพธิ์ 7 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายสุภีร์ สีพาย 086 - 2516021
107
32431245 บ้านหันเตย 11 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายบุญธรรม สียางนอก 08 - 1389 - 1516 044 - 479 - 167
108
32431245 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 6 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายนรศักดิ์ สีลา 08 - 9284 - 6102
109
32431245 บ้านใหม่พัฒนา 13 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นางทิปกา ระดมผล 08 - 7258 - 2052
110
32431245 ประโดกสามัคคี 5 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
นายประยุทธ ผลาทิพย์ 08 - 9584 - 3617 044 - 430 - 221
111
32431245 ปราสาทหินนางรำ 1 นางรำ ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
112
32431245 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 8 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า 084-8257253 044 - 430006
113
32431245 วัดจันทนาราม 1 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายศราวุธ พิมละมาศ 08 - 6261 - 1886 044 - 249 - 509
114
32431245 วัดบ้านขี้เหล็ก 3 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายพิเชษฐ์ พุทไธสง 08 - 9283 - 7407 044 - 479 - 383
115
32431245 วัดบ้านโคกพระ 2 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายวันชัย เทพศรี 080-0556716
116
32431245 วัดบ้านโคกเพ็ด หมู่6 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นางปิ่นมุก สมน้อย 0892826644 044 - 430 - 234
117
32431245 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 7 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
044 - 430 - 706
118
32431245 วัดบ้านดอนตะหนิน 5 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายประวัติ พรมมิราช 08 - 7249 - 7988
119
32431245 วัดบ้านตะเภาหนุน 2 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายทองรวม สถิตย์พงษ์ 08 - 9847 - 9419 044 - 485072
120
32431245 วัดบ้านถนนโพธิ์ 5 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายชุมพล ขอเหล็กกลาง
121
32431245 วัดบ้านทุ่งรี 7 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นางอัมพร ชาติสุภาพ 089-6289107&085-6578985 044 - 430236
122
32431245 วัดบ้านนางิ้ว 9 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นางกนกธร ภูวิศวิชามัย 089-4269700 044 - 430 - 543
123
32431245 วัดบ้านสี่เหลี่ยม 1 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายจำนงค์ สุนา 08 - 9917 - 6972 044-430536
124
32431245 วัดบ้านหนองกก 4 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายไพฑูรย์ การเพียร 08 - 1066 - 8445
125
32431245 วัดบ้านหนองขาม 10 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายบุญยก งานฉมัง 08 - 9583 - 1904 044 - 430 - 545
126
32431245 วัดบ้านหนองคู 5 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นางกนิษฐา ช่างถม 08 - 3125 - 4580
127
32431245 วัดบ้านหนองเดิ่น 7 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายสันติ ภูสำเภา 08 - 5104 -3398 044 - 430 - 367
128
32431245 วัดบ้านหนองสะแบง 7 นางรำ ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายสำเริง การบรรจง 080-7274411, 0828652851 044-430374
129
32431245 วัดบ้านหินตั้ง 9 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายสุวิทย์ แก้วไพทูรย์
130
32431245 วัดปลักแรต 3 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายเวียงแก้ว ธรรมสาร 089 - 7195221 044 - 467 - 328
131
32431245 วัดวังน้ำ 7 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายจวน ยอดนาม 08 - 1966 - 1047
132
32431245 สระประดู่ 10 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายโกมิน บุญมา 08 - 1999 - 7724 044 - 430 - 537
133
32431245 สองห้องแวงน้อยวิทยา 9 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายอรุณรัตน์ ไลไธสง 08 - 1790 - 9120 044 - 487211
134
32431245 สัมพันธมิตรวิทยา 4 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
135
32431245 หนองกรดวิทยา 5 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายธานี ศิริคุณ 086 - 2449802 044 - 430 - 253
136
32431245 หนองกุงวันชาติ 1 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายวรวุธ เปล่งปลื้ม
137
32431245 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 2 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
นายสุทธิชัย สนนา 08 - 1725 - 1922 044 - 477 - 011
138
32431245 หนองบัวลอย 9 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายมนัส พิมพ์ชาติ 08 - 9945 - 9371 044 - 471 - 674
139
32431245 หนองปรือแก้ว 8 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นายอุดม อุดมบุญ 084-9613342 08-9844-6771
140
32431245 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 1 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นายประเสริฐ นาคพิมพ์ 08 - 1093 - 1578
141
32431245 หนองม่วงหนองแวง 6 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายสุวิทย์ เหินสว่าง 08 - 1760 - 5560 044 - 754 - 650
142
32431245 หนองอ้อวิทยาคม 13 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายสำเริง ธรมีฤทธิ์ 08 - 1967 - 1546
143
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 2 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายนิพนธ์ รมณ์ชิต 08 - 7250 - 7473
144
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 1 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง 08 - 9848 - 0731 044 - 471 - 211
145
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 4 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายวุฒิชาติ มวยดี 08 - 1669 - 9896 044 - 430019
146
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 5 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายทวี ศรีสวัสดิ์ 08 - 1068 - 8470
147
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 7 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์ 08 - 6262 - 4920 08-6262-4920
148
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 3 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นายสุทัศน์ สีหาบุญทัน 08 - 1840 - 2185 044 - 249 - 479
149
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 4 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายสถาพร เรืองรัตน์ 08 - 1069 - 8284
150
32431245 ให้แก้เป็นชื่อโรงเรียน อย่าลืม แก้รหัส SMISS ด้วยนะ 3 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายวัชระ นรินทร์นอก 08 - 1879 - 4301
Records 101 to 150 of 247
ไไไ
phitsanulok2/nma7_masschool