ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สพป.นม.7
247
SMISS
โรงเรียน
ที่ตั้ง
ชั้นที่สอน
ประเภท
กลุ่ม
สังกัด
ผู้บริหาร
โทร.ผู้ริหาร
โทรโรงเรียน
51
32431245 บ้านนางโทพัฒนา 8 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายประเสริฐ ปานจิต 08 - 9947 - 4313
52
32431245 บ้านนาดี 10 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายธานินทร์ สุขมา
53
32431245 บ้านโนนตะแบก 5 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายผจญ ขยันงาน 044 - 430402
54
32431245 บ้านโนนตาเถร 1 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายอาทิตย์ จิตตวีระ 08 - 1878 - 2653
55
32431245 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 7 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายชัชวาลย์ ศรีแก้ว 08 - 9583 - 4083
56
32431245 บ้านโนนตำหนัก 6 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายปฐมสุข สีลาดเลา 08 - 7872 - 0178 044 - 430 - 461
57
32431245 บ้านโนนปีบ 3 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายภิญโญ กันหา 08 - 1976 - 3813
58
32431245 บ้านโนนพุทรา 6 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 08 - 5613 - 4044
59
32431245 บ้านโนนเพชรพิทยาคม 3 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายสมโภชน์ ตรีพงษ์ 08 - 6248 - 6079
60
32431245 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 6 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายเสกสรร วรรณสุข 08 - 1721 - 3844
61
32431245 บ้านโนนม่วง 4 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายนิติ ค้าขาย 08 - 9846 - 3053 044 - 430 - 559
62
32431245 บ้านโนนไม้งาม 4 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายเกรียงไกร ไพราม 08 - 9283 - 1825 044 - 430 - 270
63
32431245 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
5
1
นายวิโรจน์ คงภักดี 08 - 1579 - 2500 044 - 430 - 269
64
32431245 บ้านประทาย 2 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายพนม สมนอก 08 - 7260 - 1885
65
32431245 บ้านฝาง 2 สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายทองด้วง โพธิจักร 08 - 9945 - 7940 044 - 430 - 109
66
32431245 บ้านฝาผนัง 6 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายเกษม สมมาตย์ 08-7249-0259 044 - 479 - 192
67
32431245 บ้านพุทรา 9 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายวิรัส ภูบุญศรี 08 - 4039 - 2990 044 - 754 - 320
68
32431245 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 11 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายวิเชียร ขุนภักดี 044 - 471 - 065
69
32431245 บ้านม่วงขามประชารักษ์ 7 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
7
1
นายอุดม อุ่นใจ 08 - 9946 - 9707
70
32431245 บ้านมาบป่าแดง 11 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายเจด็จ พลวิริยะกุล 08 - 4472 - 7808
71
32431245 บ้านเมืองไผ่ 7 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
10
1
นายชวน ชัยภักดี 08ึ7-262-4431
72
32431245 บ้านละเลิงหิน 4 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายยอดชาย ทึกหาญ 08 - 3386 - 4656 044 - 479 - 440
73
32431245 บ้านลำทะเมนชัย 6 ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายทรงชัย โด่งพิมาย 08 - 7878 - 7210 044 - 430273
74
32431245 บ้านลุงประดู่ 7 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นางขวัญใจ กาศก้อง 08-7226-0393
75
32431245 บ้านวังม่วง 1 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายสมาน พลภูงา 08 - 1669 - 5239 044 - 249 - 450
76
32431245 บ้านศาลา 3 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
8
1
นายกำพล เพาพาน 08 - 1389 - 8428
77
32431245 บ้านสว่างนาดี 6 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 08 - 7866 - 3762 044 - 487246
78
32431245 บ้านสะแกงาม 10 นิคมสร้างตนเองพิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายปัญญา ฉาไธสง 08 - 9864 - 6978 044 - 285 - 353
79
32431245 บ้านสี่เหลี่ยม 2 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายอำนวย ศรีจันทร์ 08 - 1064 - 4828 044 - 751 - 612
80
32431245 บ้านโสกดู่ 4 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นางอรัญญา สุขโน
81
32431245 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 8 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายอัครพล สระสงคราม 08 - 1185 - 8345 044 - 751 - 765
82
32431245 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) 4 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
นายชาญ อยู่เกาะ
83
32431245 บ้านหนองจานใต้ 14 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายสุริยนต์ กัลยาณี
84
32431245 บ้านหนองดู่ 10 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายจำนงค์ ประทุมมา 08 - 6253 - 3017
85
32431245 บ้านหนองโดนรกฟ้า 5 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นายสฤษดิ์ มลาศรี 08 - 7054 - 8204
86
32431245 บ้านหนองตะคลอง 10 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
11
1
นางรัศมี อุกประโคน 081-8765150
87
32431245 บ้านหนองตาด 8 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 0856134044 044-249073
88
32431245 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 7 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายจักรี บุญเที่ยง 08 - 5777 - 1210
89
32431245 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายพัฒพงษ์ อัคขะรา 08 - 6254 - 1816 044 - 489 - 120
90
32431245 บ้านหนองบง 8 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายเกรียงศักดิ์ ทันใจ 08 - 1790 - 2564 044 - 485136
91
32431245 บ้านหนองบัวคำ 5 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
อ.1-ป.6
2
9
1
นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย 08 - 1790 - 7177
92
32431245 บ้านหนองบัว 4 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นายณัฐพล กล้าหาญ 08 - 1725 - 1467
93
32431245 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 3 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายวันดนัย ค้าของ 08 - 6585 - 0813
94
32431245 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 7 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายพันธ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ 08-7440-5444 044 - 467 - 294
95
32431245 บ้านหนองพลวงน้อย 9 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
4
1
044 - 430 - 175
96
32431245 บ้านหนองม่วง 6 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 30360
อ.1-ป.6
2
1
1
นายฉลอง เดินรีบรัมย์ 083 - 1270995 044 - 430341
97
32431245 บ้านหนองแวงสามัคคี 2 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
12
1
นางณัฐพร พันธ์รักษา 08 - 1321 - 8754 044 - 751 - 757
98
32431245 บ้านหนองแวง 5 ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
อ.1-ป.6
2
6
1
นายอำนาจ โตน้ำ 08 - 6256 - 6639
99
32431245 บ้านหนองแวง 4 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
3
1
นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 08 - 7959 - 6287
100
32431245 บ้านหนองแสง 3 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180
อ.1-ป.6
2
2
1
นายทองพูน ชำนาญสิงห์ 08 - 9802 - 0201 044 - 430370
Records 51 to 100 of 247
ไไไ
phitsanulok2/nma7_masschool